Sinopsis Program Diploma

Program ini mendedahkan pelajar kepada pengetahuan pelbagai cabang asas ilmu dalam bidang syariah merangkumi Usul Fiqh, Kaedah-kaedah Fiqh, Maqasid Syariah dan lain-lain. Para pelajar akan mampu menganalisis situasi dan isu kontemporari berkaitan dengan hukum hakam dalam masyarakat. Selain itu pelajar akan juga didedahkan kepada kitab-kitab klasik (turath). Adalah diharapkan graduan daripada program ini mampu mengaplikasi prinsip-prinsip asas Islam dalam menangani situasi semasa.

Hasil Pembelajaran Program (Programme Outcome)

 1. Memahami ruang lingkup ilmu pengajian Islam secara umum dan mendalami unsur-unsur utama bidang syariah.
 2. Berupaya menghuraikan kaedah-kaedah yang diterima pakai ulama syariah bagi tujuan menganalisis dan menyelesaikan isu-isu dalam masyarakat berdasarkan sumber-sumber muktabar.
 3. Berupaya mengenal pasti cara mengaplikasi unsur ilmu syariah dalam situasi kehidupan sebenar.
 4. Berupaya melakukan pencarian fakta dengan menggunakan data, bahan kajian dan maklumat semasa yang relevan untuk meningkatkan kefahaman terhadap isu-isu syariah dalam masyarakat.

Kerjaya

 1. Penolong Pegawai di Jabatan Agama Islam Negeri
 2. Penolong Pegawai Mahkamah Syariah. 
 3. Penolong pegawai JAKIM 
 4. Pembantu Pegawai Masjid.

Laluan Menaymbung Pengajian

 1. KUIS
 2. UKM
 3. UIA
 4. USIM

Syarat Kemasukan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit termasuk salah satu mata pelajaran Pengajian Islam (Pengajian Syariah Islamiiah/Pelajaran Al-Quran & Sunnah/Tasawur Islam) dan mempunyai asas Bahasa Arab atau setaraf dengannya.

Wajib MQA

 • Pengajian Malaysia – Kredit: 3

Major

 • Madkhal ila Fiqh al-islami – Kredit: 3
 • Ulum al-ila Quran – Kredit: 3
 • Ulum al-Hadith – Kredit: 3
 • Mabadi’fi Usul al-fiqh – Kredit: 3
 • Turuq Istinbat al-Ahkam fi Usul al-fiqh – Kredit: 3
 • Fiqh ibadat – Kredit: 3
 • Fiqh Munakahat – Kredit: 3
 • Fiqh Jinayat – Kredit: 3
 • Fiqh Muamalat – Kredit: 3
 • Undang-undang Islam di Malaysia – Kredit: 3
 • Dirasah fi Ayat Al-Ahkam – Kredit: 3
 • Dirasah fi Hadith Al-Ahkam – Kredit: 3
 • Nizam Al-Qadha’ – Kredit: 3
 • Tarikh Tashri’ al-Islami – Kredit: 3
 • Siasah al-Syariah – Kredit: 3
 • Fiqh al-Wasaya al-Mawarith – Kredit: 3
 • Qawaid Fiqhiah – Kredit: 3
 • Fiqh Sirah – Kredit: 3
 • Falsafah Perundangan Islam – Kredit: 3

Wajib Kolej

 • Peradaban Islam – Kredit: 3
 • Pengantar Pengurusan – Kredit: 3
 • Metodologi Penyelidikan – Kredit: 3
 • Projek Akhir/Latihan Industri – Kredit: 3
 • Ko-Kurikulum/Usrah – Kredit: 1

Bahasa

 • Bahasa Arab I – Kredit: 2
 • Bahasa Arab II – Kredit: 2
 • Bahasa Arab III – Kredit: 2
 • Bahasa Arab IV – Kredit: 2
 • English Level I – Kredit: 2
 • English Level II – Kredit: 2
 • English Level III – Kredit: 2
 • English Level IV – Kredit: 2

Elektif

 • Subjek Pilihan- Kredit: 3

JUMLAH KESELURUHAN: 92 KREDIT

Skip to content